Helsingin Suomalainen Klubi ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Helsingin Suomalainen Klubi ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen toimialue on koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä Klubiksi.

2 §

Klubin tarkoituksena on, jatkaen vuonna 1876 perustetun Luku- ja Konversationi-klubbin Helsingissä perinteitä, vaalia suomalaista kulttuuria, suomalaiskansallisia perinteitä ja suomenkieltä koko maassa, antaa jäsenilleen tilaisuus kehittävään keskinäiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa hengessä sekä edistää isänmaallisten, sivistyksellisten, maanpuolustuksellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Klubi järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia kulttuurin eri aloilta ja tukee jäsenistönsä harrastustoimintaa. Klubi voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja suomalaisen kulttuurin tallentamista, tukea alan julkaisuja sekä myöntää stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja.

Klubi voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Klubi voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita.

3 §

Klubin varsinaiseksi jäseneksi Klubin johtokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä maineeltaan hyväksi tunnetun miespuolisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy Klubin tarkoituksen ja jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee. Jos kaksi johtokunnan jäsentä vastustaa hyväksymistä, asia raukeaa. Johtokunta voi jäsenmäärän kasvun hallitsemiseksi lykätä uusien jäsenten hyväksymistä määräajaksi.

Kunniapuheenjohtajaksi Klubin varsinainen kokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua Klubin toiminnassa erityisesti ansioituneen puheenjohtajana toimineen Klubin jäsenen.

Klubissa voi kerrallaan olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.

Kunniajäseneksi Klubin varsinainen kokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua Klubin toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen.

Johtokunta voi kutsua taiteen alalla erityisesti ansioituneen jäsenen taiteilijajäseneksi.

Johtokunta voi kutsua tiedemaailmassa erityisesti ansioituneen jäsenen tiedemiesjäseneksi.

Johtokunta voi kutsua ulkojäseneksi vieraan maan miespuolisen kansalaisen, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt Klubin tarkoitusta. Ulkojäseniä voi olla enintään kuusi henkilöä kerrallaan. Ulkojäsenellä ei ole äänioikeutta Klubin kokouksissa.

4 §

Jos jäsen haluaa erota Klubista, ilmoittakoon asian kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Klubin kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Tällöin hän vapautuu kaikista muista jäsenvelvollisuuksistaan, paitsi erääntyneiden tai määräaikaisten maksujen suorittamisesta.

5 §

Klubin hallituksena on johtokunta, johon kuuluvat kolmen kalenterivuoden kaudeksi valitut Klubin puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä.

Klubin puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja.

Jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä kolmannes. Erovuorossa olevaa puheenjohtajaa tai jäsentä ei tule uudelleen valita kuin kerran.

Johtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, läsnä ollessa.

6 §

Johtokunnan tehtävänä on edistää Klubin tarkoituksen toteutumista, huolehtia jäsenkunnan jäsenyyteen liittyvien odotusten huomioon ottamisesta sekä edustaa Klubia.

Johtokunta valitsee kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, joka toimii myös Klubin varapuheenjohtajana.

Johtokunta voi valita avukseen toimikuntia hoitamaan niille erikseen määrättäviä tehtäviä.

Johtokunta ottaa ja erottaa Klubin toiminnanjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrittelee heidän työtehtävänsä ja palkkaetunsa.

Klubin työsuhteessa olevan toiminnanjohtajan tehtävänä on johtokunnan valvonnassa johtaa Klubin toimintaa yleensä. Hän vastaa Klubin talouteen ja hallintoon liittyvien tehtävien suorittamisesta ja toimeenpanee johtokunnan päätökset sekä hoitaa muut johtokunnan antamat tehtävät. Lisäksi hän huolehtii toimikuntien päätösten toteutumisesta.

7 §

Klubin nimen kirjoittavat Klubin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Johtokunta voi määrätä toiminnanjohtajan, muun toimihenkilön tai johtokunnan jäsenen yksinään allekirjoittamaan Klubin nimen.

8 §

Varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun ja jäsenmaksun, joiden suuruuden Klubin syyskokous määrää. Jäsenmaksun maksuajan määrää johtokunta.
Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen, taiteilijajäsen, tiedemiesjäsen ja ulkojäsen ovat jäsenmaksusta vapaat.

Voimaantulosäännös:

Säännös ulkomailla pysyvästi oleskelevan jäsenen jäsenmaksu-vapautuksen poistamisesta tulee voimaan 1.1.2017.
Säännöksen muutos ei kuitenkaan koske ennen tuota ajan-kohtaa mainitulla perusteella myönnettyä jäsenmaksu-vapautusta.

9 §

Klubin varsinaiset kokoukset ovat helmi-maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja marras-joulukuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Klubin kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erikseen ilmoitetun asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii.

Kevätkokouksessa

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,

b) käsitellään johtokunnan toimintakertomus Klubin toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta siihen liittyvine tilinpäätöksineen,

c) käsitellään tilintarkastajien kertomus tilien ja hallinnon tarkastuksesta,

d) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

e) päätetään johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta,

f) käsitellään muut asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

Syyskokouksessa

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,

b) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintavuodeksi,

c) päätetään liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta,

d) valitaan Klubin puheenjohtaja erovuorossa olevan puheenjohtajan tilalle,

e) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle,

f) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,

g) käsitellään muut asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

10 §

Klubin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on helmikuun kuluessa jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi, joiden on hyvissä ajoin ennen kevätkokousta annettava lausuntonsa johtokunnalle.

11 §

Klubin kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai postitse toimitetulla jäsentiedotteella jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai Klubin lehdessä.

12 §

Jäsen, joka toimii Klubin tarkoitusperiä vastaan tai aiheuttaa Klubilla häiriötä tai riitaa taikka toiminnallaan herättää yleistä pahennusta, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa Klubista, ellei vähintään kaksi johtokunnan jäsentä vastusta erottamista. Johtokunnan on ennen asiasta päättämistä varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Jäsen, joka on laiminlyönyt liittymis- tai jäsenmaksun suorittamisen johtokunnan määräämänä aikana eikä ole suorittanut sitä sen kalenterivuoden kuluessa, jona maksut ovat erääntyneet maksettaviksi, voidaan johtokunnan päätöksellä katsoa eronneeksi Klubista.

Pieneen rikkomukseen syyllistyneelle tai sopimattomasti käyttäytyneelle jäsenelle johtokunta voi antaa varoituksen tai muutoin ojentaa häntä.

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Klubin purkautumisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä Klubin kokouksessa. Jos Klubi puretaan, käytetään sen varat jonkin yleishyödyllisen, suomalaiskansallisen tarkoituksen edistämiseksi, jonka purkamisesta päättäneet kokoukset tarkemmin määrittelevät. Klubin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samoin perustein määriteltyyn tarkoitukseen.

Rekisteröity 20.10.2014