Klubin organisaatio

Kun juridisesti yhdistyksenä perustetun Klubimme säännöt hyväksyttiin 1876, valittiin ensimmäisessä kokouksessa kuusimiehinen johtokunta, josta valittiin puheenjohtaja.

Vuonna 1921 säännöt uusittiin ja nimi vaihdettiin nykyiseksi, Helsingin Suomalainen Klubi. Johtokunnan jäsenmäärä lisättiin yhdeksäksi. Taloudesta vastaava valittiin johtokunnan jäsenistä ja vuosia myöhemmin Klubille valittiin isäntä suunnittelemaan käytännön asioita ja ohjelmia. Isäntää kutsutaan nykyään toiminnanjohtajaksi.

Klubin organisaatio on tänään ylläolevan kaavion mukainen. Jäljempänä organisaatiosta oleva selostus on Klubilla hyväksyttyjen,  uusittujen sääntöjen mukainen.

a. Jäsenistö

Vuoden 2014 alussa Klubissa oli  3068  varsinaista jäsentä, jotka johtokunta oli hyväksynyt kirjallisten hakemusten perusteella kahden Klubin jäsenen suosituksesta. Jäsenten tulee olla maineeltaan hyväksi tunnettuja, miespuolisia Suomen kansalaisia ja heidän tulee hyväksyä sääntöjen 2 §:ssä määritelty Klubin tarkoitus.

b. Klubin kokous

Klubin korkein päättävä elin on varsinainen kokous. Kevätkokous pidetään helmi - maaliskuussa ja syyskokous marras - joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintavuodeksi. Kokouksessa valitaan kolmen kalenterivuoden kaudeksi Klubin puheenjohtaja sekä jäsenet johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle. Erovuorossa olevaa puheenjohtajaa tai jäsentä ei tule uudelleen valita kuin kerran. Johtokunnan varapuheenjohtaja, joka toimii myös Klubin varapuheenjohtajana, valitaan kalenterivuoden ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa yhden vuoden ajaksi.

c. Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu Klubin puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Johtokunnan tehtävänä on edistää Klubin tarkoituksen toteutumista, huolehtia jäsenkunnan jäsenyyteen liittyvien odotusten huomioon ottamisesta sekä edustaa Klubia. Johtokunnan koostumusta ei ole missään tarkemmin säädelty jäsenten lukumäärää lukuun ottamatta, mutta ihannetilanteessa johtokunnassa esiintyy kaikkia niitä osaamisalueita, joita Klubin johtaminen suoraan tai toimikuntien kautta edellyttää. Vaikka puheenjohtajan erityisiä tehtäviä ei ole lueteltu Klubin säännöissä, hänellä on päävastuu Klubin linjan vetämisestä ja klubihengen ylläpitämisestä.

d. Klubin toimikunnat

Johtokunnan apuna toimii viisi toimikuntaa, joiden puheenjohtajien pääsääntöisesti tulee olla johtokunnan jäseniä. Toimikuntien tehtäväjako käy ilmi organisaatiokaaviosta. Toimikunnat ovat järjestäneet työskentelynsä niin, että jäsenkunnan erilaiset harrastukset, asiantuntemus ja ammattitaito ovat päässeet kanavoitumaan Klubin toimintaan niiden kautta.

e. Klubilehti.

Klubilehdellä on johtokunnan valitsema päätoimittaja, joka toimii tehtävässään päätoimittajavastuulla. Lehdellä on toimituskunta, joka koostuu lehden vakituisista kirjoittajista. Päätoimittaja valitsee vakituiset kirjoittajat ja päättää lehden avustajista. Hän esittelee johtokunnalle lehden toimitusperiaatteet.

f. Toimihenkilöt

Klubin toiminnanjohtajan valitsee johtokunta ja hän on työsuhteessa Klubiin. Hän johtaa johtokunnan valvonnan alaisena Klubin toimintaa yleensä, vastaa sen talouteen ja hallintoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, toimeenpanee johtokunnan päätökset sekä hoitaa muut johtokunnan antamat tehtävät. Lisäksi hän huolehtii toimikuntien päätösten toteutumisesta.

Johtokunta valitsee Klubin sihteerin ja klubimestarit. Heidän tehtävänsä määritellään työsopimuksissa. Erityisesti klubimestarien näkyvä rooli klubihengen vaalijoina ja päivittäisten tehtävien hoitajina on ratkaisevan tärkeä.