Helsingin Suomalainen Klubi - Järjestyssäännöt

1 §

Klubin tilat ovat pääsääntöisesti avoinna maanantaista perjantaihin klo 11 – 01 välisenä aikana. 
Yläkellarin tiloista on kuitenkin poistuttava klo 24 mennessä.Kesäkautena ja vuodenvaihteen aikana 
Klubi pidetään suljettuna johtokunnan määrääminä aikoina.Ravintolalla on vuokrasopimuksensa 
mukaisesti oikeus tarjota ravintolapalveluja myös Klubin aukioloaikojen ulkopuolella.Ellei 
johtokunta toisin päätä, ravintola anniskelualueineen pidetään avoinna Klubin aukioloaikoina. 
Klubin yläkellarin tilat eivät ole anniskelualuetta eikä ravintolatarjoa siellä muitakaan ravintolapalveluita.

2 §

Klubin tilat ovat sen jäsenten ja heidän vieraittensa käytettävissä sen mukaan kuin näissä
järjestyssäännöissä sanotaan.
Klubin tilaisuudet ovat tarkoitetut vain Klubin jäsenille ellei tilaisuuskohtaisesti toisin ole todettu.

Johtokunta voi oikeuttaa Suomessa asuvan miespuolisen ulkomaan kansalaisen vierailemaan Klubilla.

Yhteistoimintaklubien jäsenet voivat vierailla Klubilla ja sen ravintolassa Klubin aukioloaikoina. 

3 §

Klubin huonetiloja voidaan luovuttaa seurueiden käyttöön jäljempänä mainituin ehdoin.Seurueessa tulee olla 
ainakin yksi Klubin jäsen. Hän on vastuussa seurueensa käyttäytymisestä ja Klubin sääntöjen ja 
järjestyssääntöjen noudattamisesta. Jäsenen poistuessa Klubin tiloista hänen on huolehdittava siitä, 
että hänen vieraansa samalla poistuvat.Klubin kabinettitiloja voidaan kuitenkin luovuttaa vieraille seurueille 
ravintolasopimuksen mukaisesti. Myös 5. kerroksen iso ruokasali voidaan luovuttaa vieraille seurueille 
kuitenkin niin, että mikäli Klubin jäsenten ruokailumahdollisuus tästä johtuen estyisi, se voidaan luovuttaa 
vain toiminnanjohtajan suostumuksella. Klubin olohuone, biljardisali ja yläkellari ovat ainoastaan jäsenten 
ja 2 §:n 3 ja 4 kohdassa erikseen mainittujen vieraitten käytössä. Klubin kirjasto, mikä ei oleruokailutila, 
on vain jäsenten käytössä. Kirjastoa voidaan erityistapauksissa toiminnanjohtajan luvalla käyttää Klubin 
jäsenten ja heidän vieraittensa ruokailutilana. Biljardisaliin ei tarjoilla ruokaa.
Toiminnanjohtaja voi antaa em. tiloissa näkyvillä pidettäviä lisäohjeita tilojen käytöstä.

4 § 

Lehtien ja kirjojen lainaaminen kirjastosta Klubin ulkopuolelle tai Klubin muihin tiloihin ei ole sallittua.

5 § 

Klubin tiloissa on käyttäydyttävä hyvän klubihengen ja hyvien tapojen mukaisesti toisia kunnioittaen. 
Kokouksille ja harjoituksille on niille varatuissa tiloissa annettava työrauha.

6 §

Jäsenen tai vieraan, joka rikkoo järjestystä, on Klubin puheenjohtajan, johtokunnan jäsenen, toiminnanjohtajan
tai klubimestarin kehotuksesta heti poistuttava Klubin tiloista. Poistumiskehotuksen antajan on 
viipymättä ilmoitettava asiasta johtokunnalle.

Helsingin Suomalaisen Klubin johtokunta  23.1.2013